Informujemy, iż wszelkie sprawy na Uczelni (również stypendialne) załatwiane są online, kontakt z poszczególnymi Działami poprzez pocztę elektroniczną

Projekty PMWSZ w Opolu

Interdisciplinarita, multikulturalismus a nestandardní situace - využití lékařské simulace jako vzdělávacího nástroje v oblasti lékařských a zdravotních věd.

Erasmus+.png
 

Číslo projektu KA203 r.č. 2019-1-PL01-KA203-065205
Název projektu Interdisciplinarita, multikulturalismus a nestandardní situace - využití lékařské simulace jako vzdělávacího nástroje v oblasti lékařských a zdravotních věd.
Název koordinátora Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
(Státní zdravotnická vysoká odborná škola v Opolí)
Partneři Slezská Univerzita v Opavě (Česká republika)
Lékařská univerzita v Plovdivi (Bulharsko)
Délka trvání 34 měsíců
Spolufinancování z programu Erasmus+ 285.563,00 euro

 

Shrnutí projektu:

Cíl: Modernizace edukační nabídky, lepší přizpůsobení potřebám společnosti a ekonomiky spolu se zvýšením kvality vzdělávání, zvýšení atraktivnosti učení ve studijních oborech v rámci medicínských a zdravotnických věd, rozvoj a posilování profesní a vědecké odbornosti studentů, a to s ohledem na zvýšenou poptávku po vzdělání profesionálů v těchto oblastech.

Popis činností: Úkolem mezinárodního týmu, který sestává z akademických pedagogů a praktiků z České republiky, Polska a Bulharska, je vypracování společné základny simulačních scénářů, jež by umožnila vysoce kvalitní přípravu studenta k výkonu profese v oblastech: komunikace s terapeutickým týmem, vykonávání zdravotnických procedur se zohledněním multikulturality pacientů, komunikace a zacházení s pacientem postiženým vzácnou chorobou, vhodného reagování a správného vykonávání standardních medicínských procedur v netypických a obtížných situacích.

Cílovými skupinami jsou: studenti PMWSZ a studenti partnerů, kteří podstupují vzdělávání v oborech medicínských a zdravotních věd, pedagogové realizující výuku ve výše uvedených oborech, kteří se chtějí naučit novým dovednostem a procedurám spadajícím do oblasti zdravotních věd v simulovaných podmínkách nebo chtějí zdokonalovat ty dovednosti, které již zvládli, cílovou skupinou je rovněž medicínská veřejnost se zájmem o témata interdisciplinarity a multikulturalismu v práci s klientem.

Očekávané výsledky: výsledkem práce bude sjednocení metodologie terapeutických postupů a vypracování optimálních komunikačních metod interdisciplinárních týmů ve vztahu k pacientům odlišné kultury, náboženství, pacientů s vzácnou chorobou či pacientů v nestandardních situacích. Dalším výsledkem bude zavedení a rozšíření inovačních řešení ve formě příručky. Tým expertů vytvoří také nový předmět „Postupování terapeutického týmu ve vztahu k pacientům nacházejícím se v obtížných a nestandardních situacích a ve vztahu k pacientům kulturně odlišným“ včetně sylabu předmětu. Využití zpracovaných výsledků v didaktickém procesu zvýší atraktivitu studentů všech partnerů na národním i mezinárodním pracovním trhu a zjednoduší volnou výměnu studentů i odborných pracovníků.


Opawa.png                          Plovdiv.png                              Opole.png

Počet návštěv: 14
Zveřejněna: Marcin Gajda | Datum zveřejnění: 15-03-2020 19:51
Upravené: Marcin Gajda | Data modyfikacji: 02-04-2020 16:08
×

Prohledejte web

×

Zapisz się do Newslettera