Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Projekty PMWSZ w Opolu

Interdyscyplinarność wielokulturowość i sytuacje niestandardowe - wykorzystanie symulacji medycznej jako narzędzia edukacyjnego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Erasmus+.png
 

Numer projektu KA203 nr 2019-1-PL01-KA203-065205
Tytuł projektu Interdyscyplinarność wielokulturowość i sytuacje niestandardowe - wykorzystanie symulacji medycznej jako narzędzia edukacyjnego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
Nazwa instytucji koordynującej Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Partnerzy Slezska Univerzita v Opave (Republika Czeska)
Meditcinsky Universitet Plovdiv (Bułgaria)
Czas trwania 34 miesiące
Dofinansowanie z programu Erasmus+ 285.563,00 euro

 

Streszczenie projektu:

Cel: Modernizacja oferty dydaktycznej, lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia, podniesienie atrakcyjności nauczania na kierunkach studiów z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz rozwijanie i umacnianie profesjonalizmu zawodowego i naukowego studentów, wobec zwiększonego zapotrzebowania na kształcenie profesjonalistów w tych obszarach.

Opis działań: Zadaniem międzynarodowego zespołu składającego się z nauczycieli akademickich i praktyków z Polski, Czech i Bułgarii jest opracowanie wspólnej bazy scenariuszy symulacyjnych, która umożliwi przygotowanie studenta na wysokim poziomie do pracy zawodowej w zakresie: komunikowania się w zespole terapeutycznym, wykonywania procedur medycznych z uwzględnieniem wielokulturowości pacjentów, komunikowania się i postępowania wobec pacjenta z chorobą rzadką, właściwego reagowania i prawidłowego wykonywania standardowych procedur medycznych w nietypowych i trudnych sytuacjach.

Grupami docelowymi projektu są: studenci PMWSZ oraz partnerów odbywający kształcenie w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dydaktycy prowadzący zajęcia w wyżej wymienionych dziedzinach, którzy chcą nauczyć się wykonywania nowych umiejętności i procedur w dziedzinie nauk o zdrowiu w warunkach symulowanych lub doskonalić te dotychczas już opanowane, jak również środowisko medyczne zainteresowane tematyką interdyscyplinarności, wielokulturowości w pracy z pacjentem.

Oczekiwane rezultaty: Efektem prac będzie ujednolicenie metodologii postępowania terapeutycznego i wypracowanie optymalnych metod komunikacji zespołów interdyscyplinarnych wobec pacjentów odmiennej kultury, religii, pacjentów z chorobą rzadką czy też znajdujących się w sytuacji niestandardowej. Kolejnym rezultatem będzie wdrożenie i upowszechnienie innowacyjnych rozwiązań w postaci podręcznika. Zespół ekspertów utworzy także nowy przedmiot „Postępowanie zespołu terapeutycznego wobec pacjentów znajdujących się w trudnych niestandardowych sytuacjach i wobec pacjentów odmiennych kulturowo” oraz sylabusy do przedmiotu. Wykorzystanie wypracowanych rezultatów w procesie dydaktycznym zwiększy atrakcyjność studentów wszystkich partnerów na krajowym i międzynarodowym rynku pracy ja również ułatwi swobodną wymianę zarówno kadry dydaktycznej jak i studentów.


Opawa.png                          Plovdiv.png                              Opole.png

Licznik wizyt na stronie: 887
Opublikował: Marcin Gajda
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera